Home / Tag Archives: isixhosa

Tag Archives: isixhosa

October, 2016

 • 14 October

  Redefining ‘appropriation’: an isiXhosa fashion collection

  image

  Natalie Giquel This year’s spring/summer collection in the Johannesburg Mercedes-Benz Fashion Week saw a transformation of the meaning of ‘appropriation’, with Laduma Ngxokolo presenting a vibrant collection called ‘MaXhosa’. After completing his Master’s Degree at the Central Saint Martins School of art and design in London earlier on this year, …

May, 2015

 • 24 May

  Kutheni isiXhosa singanakwa kangaka nje?

  10991127_1384741055173308_8305551871523854309_n (1)

  Philasande Mfaba U-16% wabantu eMzantsi Afrika bathetha isiXhosa. Impuma-koloni yaziwa njengephondo labantu abathetha isiXhosa. Babalelwa ku-80% abantu abathetha isiXhosa kweli phondo, kulandele isiBhulu sona esinabantu ababalelwa ku-10%. Ubani angalindela ukuba amathala eencwadi azele ziincwadi zesiXhosa kweli phondo, abafundi baphuphuma emagumbini wokufundela kunzima nokuphefumla, abantu basithetha bade basikhuphe ngeempumlo isiXhosa. Ungathuka …

September, 2014

 • 17 September

  Umsitho weelwimi ezininzi

  Words by Philasande Mfab Photo by Casey Fleser Kwinqaku lethu elidlulileyo besathule iinkcukucha ezithile malunga nokhuphiswano leelwimi ezininzi oluqhuba unyaka nonyaka apha eRhodes Univesithi. Kweli inqaku sinxose ukukumema nokukuphakela ngomnyadala ozobe uqhuba kwiholo lokufundela eEden Grove Red eRhodes Universithi ngomhla wemashumi amabini anesibini kweyoMsintsi 22 September 2014. Icandelo leelwimi limema …

April, 2014

 • 2 April

  Umfundi waseRhodes uphangwe ngakwaMr Price ngenjikalanga yayizolo

  Photo: Sourced

  NguNtombovuyo Ngaphu Umfundi waseRhodes uphangwe phambi kwakwaMr Price ngenjikalanga yangoMvulo, ngama-31 kweyoKwindla 2014. Abantu basetyhini abane nekucaca ukuba ngamasela bamhluthele ingxowa yakhe ngendlela nje engaqondakaliyo. Usuku obeluqhakrazile luka Zintle Njozela owenza unyaka wakhe wesibini kwizifundo zenzululwazi eYunivesithi iRhodes lujike lwamfiliba akuba ehluthelwe ingxowa yakhe. Le ngxowa ibinemali engama-R330, umnxeba, isazizi, …

February, 2014

 • 24 February

  IGive5: yabafundi isuka kwabanye abafundi

  Annual,fund,flyer,final,front-267x378

  NguSara Steiniger  yaze yaguqulelwa  nguNtombovuyo Ngaphu Ukuqala kwenyanga yoKwindla kuphawula ukuqala kwephulo leGive5 eliqhutywa minyaka le kwaye kukhangeleka ngathi eli phulo lizakunyusa ingxowa-mali eninzi kunaleyo yonyaka odlulileyo. IGive5 liphulo eliqhutywa ngumbutho  wabafundi  neofisi yeRhodes Alumni Development (RAD) ngenjongo yokunyusa ingxowa-mali elungiselelwe abafundi abakwisibonelelo semali kwaye abangenako ukufamana imali yokuzigcina qho …