Home / isiXhosa / Kutheni isiXhosa singanakwa kangaka nje?
10991127_1384741055173308_8305551871523854309_n (1)

Kutheni isiXhosa singanakwa kangaka nje?

Philasande Mfaba

U-16% wabantu eMzantsi Afrika bathetha isiXhosa. Impuma-koloni yaziwa njengephondo labantu abathetha isiXhosa. Babalelwa ku-80% abantu abathetha isiXhosa kweli phondo, kulandele isiBhulu sona esinabantu ababalelwa ku-10%. Ubani angalindela ukuba amathala eencwadi azele ziincwadi zesiXhosa kweli phondo, abafundi baphuphuma emagumbini wokufundela kunzima nokuphefumla, abantu basithetha bade basikhuphe ngeempumlo isiXhosa. Ungathuka uwe ukuva ukuba isiXhosa sesona sitsala nzima kwizinto eziphathelene nemfundo. Ithala leencwadi laseRhodes linemigangatho emine, kuyo yonke loo migangatho iincwadi zisiXhosa ziyabaleka, zingagcwala i-20L wepheyile zonele zonke. Ndothuke ndaphantse ndawa xa ndifika kwiMakana Library ndifumanisa ukuba kuneencwadi ezingamashumi amabini ukuya kwamathathu qha. Kunyaka wam wokuqala eRhodes safunda sipha kumashulu amathathu singabafundi abafunda isiXhosa, kunyaka olandela lowo inxalenye yabo bafundi yaphel’ emehlweni. Kunyaka wesithathu sasala silishumi qha. Kumcimbi ububanjwe yiXhosa society kwinyanga kaMeyi kufike abantu ababalelwa kwishumi elinanye kwiyunivesithi enabafundi abangaphaya kwa-7000 ubuninzi.

Umbuzo omkhulu ngowokuba kutheni isiXhosa singanakwa kangaka nje? Ube umgaqo siseko uyayixhasa into yokusetyenziswa kwelwimi zonke eMzantsi Afrika. Nomgaqo siseko waseRhodes uyakwakuxhasa ukusetyenziswa kwesiXhosa. Ngoku ke kutheni singade siphucuke? Kutheni kumaphepha-ndaba onke akhoyo kuliLiso lezwe lesiXhosa qha iphepha-ndaba eliqhubayo. Kutheni abantu ababhala izinto eziphathelene nesiXhosa bengamaXhosa babhale ngesiNgesi? Kutheni kule Yunivesithi kuyi-Activate yodwa equlethe isiXhosa? kutheni abafundi bengathathi nxaxheba babhale isiXhosa esi okanye bavule elabo iphepha-ndaba lesiXhosa? Kutheni abafundi bengazenzi izifundo zesiXhosa nje? kutheni bengasithethi isiXhosa ngabula sona? Kutheni amaXhosa engaziququzeleli izinto zamaXhosa ezifana neXhosa Society nje? Othe wandifunela iimpendulo kule mibuzo ndiyomthengela inkomo.

Leave a Reply