Home / isiXhosa

isiXhosa

Kutheni isiXhosa singanakwa kangaka nje?

10991127_1384741055173308_8305551871523854309_n (1)

Philasande Mfaba U-16% wabantu eMzantsi Afrika bathetha isiXhosa. Impuma-koloni yaziwa njengephondo labantu abathetha isiXhosa. Babalelwa ku-80% abantu abathetha isiXhosa kweli phondo, kulandele isiBhulu sona esinabantu ababalelwa ku-10%. Ubani angalindela ukuba amathala eencwadi azele ziincwadi zesiXhosa kweli phondo, abafundi baphuphuma emagumbini wokufundela kunzima nokuphefumla, abantu basithetha bade basikhuphe ngeempumlo isiXhosa. Ungathuka …

Read More »

IsiXhosa sesomfundi, hayi amaXhosa odwa

kash

By Philasande Mfaba Photo taken by M Ganiso IsiXhosa lolona lwimi luthethwa kakhulu apha eMzantsi Afrika. Lileqa emva kwesiZulu, olu lwimi luqukwe njegelwimi laseburhulumenteni apha eMpuma Kolo, uninzi lwabantu abathetha isiXhosa nabangamaXhosa baphuma kweli phondo. Umgaqo nqubo weelwimi waseRhodes Univesithi uyakuxhasa ukufunda nokufundisa ngesiXhosa. Into edanisa kakhulu kukuba bambalwa kakhulu …

Read More »

Umsitho weelwimi ezininzi

Words by Philasande Mfab Photo by Casey Fleser Kwinqaku lethu elidlulileyo besathule iinkcukucha ezithile malunga nokhuphiswano leelwimi ezininzi oluqhuba unyaka nonyaka apha eRhodes Univesithi. Kweli inqaku sinxose ukukumema nokukuphakela ngomnyadala ozobe uqhuba kwiholo lokufundela eEden Grove Red eRhodes Universithi ngomhla wemashumi amabini anesibini kweyoMsintsi 22 September 2014. Icandelo leelwimi limema …

Read More »

Xa usathi abazalwane bayabhora awukakeva ngeSDASM

photo by Tim Giddings

Words by Philasande Mfaba Photograph by Tim Giddings Kukho aba bantu bangavani ncam nokujuxuza kwiindawo ezifana nePrime, Rat & Parrat nezinye. Makwenzeke ke ukuba uzichophele isithukuthezi siyakubulala koko ezi ndawo awuzimiselanga kwaphela ukuzityelela. Ukubukela iifilimu, ividiyo sokukukruqule kwaphela. Ithi xa ifika into ethi qala icawe ufikelwe zeza ntetho zabantu zithi abazalwane …

Read More »

Ukhuphiswano lokubhala ngeelwimi ezinintsi eRhodes

International mother language day

By Philasande Mfaba Ukhuphiswano lokubhala oluqhuba unyaka nonyaka eRhodes Univesithi luthe lwaveza utshintsho oluthile kulo nyaka. Abo abake beva okanye bathabatha inxaxheba kulo mnyadala bayokukhumbula ukuba kwiminyaka edlulileyo olu khuphiswano belusaziwa ngokuba yi- ‘RhodesUniversity Multilingual Short Story Competition’ (ukhuphiswano lwaseRhodes Univesithi lamabali amafutshane ngeelwimi ezinintsi). Loo nto ichaza ukuba abangeneli bebelindeleke …

Read More »